Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
__ YENİ VİDEO! __ Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 35. Bölüm… Bu bölümden itibâren; Hz. Yûsuf’un kendi döneminde Mısır Melik’inin yani bir tâğûtun emri altında bir memur, müsteşâr, bakan ya da vezir olduğu, küfür kanunlarına uyduğu ve o kanunlarla da hükmettiği; dolayısıyla günümüzde de beşerî sistemlere entegre olmanın câiz olduğu şeklindeki, Yûsuf aleyhisselâm’a ve Allah’ın dinine yönelik iftirânın bâtıllığını, bunun boş bir yalandan ibâret olduğunu Yûsuf Sûresinin ilgili Âyetleri çerçevesinde ispat etmekteyiz. Tâğûtlarla dostluklarına ve tâğûtî sistemlerdeki gayrimeşrû ve şirke/küfre vesîle olan makam ve mevkilerine meşrûiyet kazandırmak için Allah’ın Peygamberi Hz. Yûsuf aleyhisselâm’ı insâfsızca ve bencilce nefsânî amellerine âlet etmeye yeltenen kimselerin sözlerinin, akîdevî ve amelî gidişatlarının bâtıl olduğunu anlamak bakımından bu mesele çok önemlidir! Bu konu, önemine binâen müstakil bir kitapçık olarak da iki kez basılmıştır. Selâm ve dua ile…
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 18/10/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ “Sesli Kitap” çalışmamızda son bölümleri dinlemeyenler için bir soluklanma ve yeni bölümler öncesinde eksikleri giderme arası veriyoruz. Bu arada da farklı bir çalışmaya “bismillâh” diyoruz… “Muhtelif İlmî Konularda Arapça İbâre Okumalar, Tercümeler ve Açıklamalar” Bu proje kategorisinde ilk ders olarak da RU’YETULLÂH yani “Allah’ın Görülmesi” meselesini delilli şekilde ele almaktayız. Bu husus; Ehl-i Sünnet ile bid’at fırkaları ve fraksiyonları arasında tartışma konusu olmuşsa da, Ehl-i Sünnet bünyesinde bu hususta esas itibariyle bir ihtilâf yoktur! Bu derste; kıyâmette ve cennette Allah'ın görülmesi (ru'yetullâh) meselesini işlemekteyiz. Ru'yetullâh'ın aklen câiz, Naklen vâcib olduğunu ispat ederken; ru'yetullâh'ı inkâr edenlerin görüşlerinin bâtıllığını ve delillerinin de geçersizliğini ortaya koymaktayız.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 11/10/2021 | Yorum(1) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (2) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 34. Bölüm… Bu bölümde öncelikle birbirinden farklı sistemler olan Demokrasi, Monarşi ve İslâm hakkında açıklamalar yapmaktayız ve İslâm’ın bütün beşerî sistemlerden farkını ortaya koymaktayız. Yeryüzündeki insanların çoğunluğunun yoldan çıkmış, iman ve itâatten ayrılmış kimseler oldukları için onlara itâatin de tâbilerini, taraftarlarını, fanatiklerini, müridlerini ve yandaşlarını yoldan çıkaracağının altını çizmekteyiz. Dolayısıyla insanlar ne kadar bilgili, birikimli, donanımlı, tecrübeli, akıllı, zeki ve ekonomik imkânlara sahip olurlarsa olsunlar, vahye sırt döndükleri sürece asla huzur bulamazlar, başarılı olamazlar, Rızâ-i Bârî’ye eremezler ve âhirette rahat yüzü göremezler! Son olarak da, Kur’ân’ın bildirdiğine göre genel çerçevede insanın nasıl bir varlık olduğunu Âyetlerden oluşan maddeler hâlinde serdetmekteyiz. Bu bölüm okunduğunda, vahye sırt dönen insanın nasıl bir varlık olacağını çok iyi anlayacağız! Ve böyle durumda olan insanların ilâhlaştırılmasının veya insanın bizzat kendisini ululamasının ya da ululanan fânîleri ve âcizleri ta’zîm etmesinin ne kadar büyük bir dalâlet, şaşkınlık, akılsızlık ve hamâkat olduğunu anlayacağız! Hem Naklen hem aklen hem de vicdânen!..
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 04/10/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 33. Bölüm… Bu bölümde; Lâ İlâhe İllallâh’ın “Lâ Müşerria İllallâh” anlamına geldiğine yani “Allah’tan başka hak ilâh yoktur” demenin, Allah’tan başka teşrî’ yetkisine sahip, kanun koymaya, helâl-haram, serbest-yasak belirlemeye, insanların hayatlarına sınırlar çizmeye salâhiyetli olan hiçbir kimse, kral, aşiret, zümre, devlet ve sistem olamayacağına ve buna bu şekilde i’tikâd etmenin Tevhîd’in, Allah’a imanın gereği olduğuna dair mukaddime niteliğinde bir giriş yapmaktayız. Konuyu ikinci bölümde tamamlamaktayız.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 28/09/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ VİDEO! __ Hz. İbrâhîm’in Nemrûd’a, Babasına ve Kavmine Teblîği – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 32. Bölüm… 25 günlük bir aradan sonra yâ Allah, yâ bismillâh… Bu bölümde; Kur’ân’ın bizim için usves-i hasene olarak takdîm ettiği Hz. İbrâhîm’in Nemrûd’u, babasını ve kavmini ayrı ayrı zamanlarda hikmet ve basîret ile Tevhîd’e nasıl davet ettiğini, Mantık ilminin verilerinden ma’kûl çerçevede nasıl yararlandığını ve susturucu kıyâslarla münkirleri nasıl susturduğunu işlemekteyiz. Genel olarak herkese, özelde ise ilim talebesi kardeşlerimize ve ilme sevdalı gençlere, yüreği ve rûhu genç olanlara tavsiye ederiz. Hâlis duamız odur ki, Rabbimiz Teâlâ İ’lâ-i Kelimetüllâh için sa’y-u gayret gösteren mü’minleri iki cihânda da azîz eylesin.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 22/09/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ Allah ve Mahlûkât İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 31. Bölüm… Bu bölümde; Yüce Allah’ın evrenin yaratıcısı olması bakımından hâlikıyyetine, tüm âlemlerin rabbi olması bakımından rubûbiyyetine ve mâlikiyyetine, gökleriyle-yeriyle sahibi olduğu mahlûkâtı üzerinde müdebbir ve emir sahibi olması bakımından da hâkimiyyetine ve ma’bûdiyyetine iman etmenin Tevhîd’in gereği hatta Tevhîd’in kendisi olduğu hususu işlenmekte ve şirkten sakındırılmaktadır.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 28/08/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
Her bir satırı çok anlamlı olan bu güzel şiirin yazarına teşekkür bâbından hidâyet ve hüsn-ü hâtime duasında bulunuyorum. Rabbimiz hepimize hüsn-ü hâtime ile bu dünyadan göçmeyi ve sâlihlere ilhâk olmayı nasip etsin. Selâm ve dua ile.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 25/08/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ İmanın Artıp Eksilmesi Meselesi ve Ehl-i Kıble Kimdir? – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 30. Bölüm… Bu bölümde; imanın artıp eksilmesi meselesinin izahı ile günümüzde çokça polemik konusu olan ve çoğu zaman da karıştırılan ve birçoklarınca hakikati bilinmeyen Ehl-i Kıble konusunu ve Kıble ehlinin aslında kimler olduğunu işlemekteyiz.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 19/08/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ Peygamberimiz İslâm’a Davet Metodu – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 29. Bölüm… Peygamberimizin teblîğ stratejisinin yani teblîğ metodunun nasıl olduğunu, tek ve temel kaynağın ne olduğunu ve Kur’ân neslinin tekrar nasıl inşâ edileceğini öğrenip müstefîd olmak istiyorsan, bu bölümü dinleyebilirsin. İnşâAllah faydalı olacaktır.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 10/08/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz
__ YENİ PAYLAŞIMIMIZ! __ Peygamberimiz Döneminin Dünya Konjonktürü ve Peygamberimizin Teblîğ Stratejisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – Sesli Kitap – 28. Bölüm… Aslında videoyu Çarşamba gününe yetiştirip o gün paylaşmayı düşünüyordum ama hamdolsun bugüne yetiştiği için hayırlı işlerde acele etme azmi ve heyecanıyla bugün paylaşıyorum. Video içeriğine dair… Peygamberimiz devrinde Arap Yarımadasının ve dış dünyanın toplumsal, ekonomik, siyâsal ve kültürel yönlerden durumu nasıldı? Peygamberimizin teblîğ stratejisi akılcılık ve varsayımlarla hareket etmek miydi yoksa vahye uymaktan mı ibâretti? Bugün ve tüm câhilî toplumlarda çıkar yol olarak sunulmaya çalışan aklî, nefsî ve hevâî teblîğ ve İslâm’ı hâkim kılma yöntemleri o devirde de Peygamberimizin önünde yok muydu? Rasûlullah aleyhisselâm, “şu şekilde hareket edersem daha faydalı olur” türünden varsayımlarla mı yoksa Rabbânî metod ile mi hareket etti? İşte bu bölümde, -biiznillâh- bu ve benzeri soruların cevaplarını bulacaksınız. Hayırlara, faziletlere, hidâyetlere, din kardeşliğine, İslâm ahlâkına ve dolayısıyla da tahkîkî imanlara vesîle olmasını dileriz.
Bağlantı | kategori: DERS VİDEOLARI | tarih: 03/08/2021 | Yorum(0) | Yorum yaz

23.10.2021Cumartesi
Son Konular .: 94- Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 35
.: 93- Ru'yetullah (Allah'ın Görülmesi) Meselesi
.: 92- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (2) - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 34
.: 91- Allah’tan Başka Kanun Koyucu Yoktur! (1) – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 33
.: 90- Hz. İbrahim’in Nemrud’a, Babasına ve Kavmine Tebliği – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 32
.: 89- Allah ve Mahlukat İlişkisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 31
.: 88- O Büyük Mahkeme'de! (Şiir)
.: 87- İmanın Artıp Eksilmesi Meselesi ve Ehl-i Kıble Kimdir? – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 30
.: 86- Peygamberimiz İslam’a Davet Metodu – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 29
.: 85- Peygamberimiz Döneminin Dünya Konjonktürü ve Peygamberimizin Tebliğ Stratejisi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 28
.: 84- Umreden Men Ediliş ve Hudeybiye Antlaşması’nın Önemi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 27
.: 83- Kadınların Yüzlerini ve Ellerini Örtmeleri Meselesi – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 26
.: 82- Câhiliyye Zannı, Hükmü, Teberrücü ve Giyinik Çıplaklık – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 25
.: 81- Cahiliyye, İlim, Bilgi Edinme Yolları, Alim ve Cahil – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 24
.: 80- Allah Adına Yemin Etmek ve Cahiliyyenin Aldatıcı Sihri – Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 23
.: 79- Tağutun Hükmüne Başvurmak - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak – 22
.: 78- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/3 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 21
.: 77- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/2 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 20
.: 76- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmeyenlerin Durumu/1 - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 19
.: 75- Tağut, Sufizm, İlham, Feyz, Mürşide Bağlanma ve Keldanilerin Sihri! - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 18
.: 74- “Allah” Kelimesi Yerine “Tanrı” Kelimesinin Kullanımı! - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 17
.: 73- Meâllerde, Tâğût Konusundaki Çeviri Yanlışları - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 16
.: 72- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar TAĞUT - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 15
.: 71- Allah'ın Dini - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 14
.: 70- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar DİN - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 13
.: 69- Rabblik İddia Eden Firavun Ateist miydi? - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 12
.: 68- Sabah-Akşam Zikirler (Günlük Dua ve Zikirler)
.: 67- İslam Akidesi ve Temel Kavramlar İBADET - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 11
.: 66- Din Kardeşine “Kafir” Diyenin Durumu - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 10
.: 65- Kader İnkarcılarına İbn-i Ömer'in Cevabı - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 9
.: 64- Fevkıyyet (Üstte Oluş) ve Cihet Bahsi - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 8
.: 63- Allah’ın, Hz. Muhammed’i Arşa Oturtması Rivayeti - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 7
.: 62- Sahih Akide Tevhid’dir - Putperest Çağlarda Müslüman Olmak - 6
Son Yorumlar
Yusuf Semmak
BU DERSTE İŞLENEN BAŞLICA MEVZULA
Derya Atan
Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam
Firdevs Sevgi
inş güzeldit.
misafir
⭐⭐⭐⭐&
mustafa
Abi çook teşekküür ederim
Medine
Cenetin kapısın geçmek istiyom
Yusuf Semmak
Namazda Salli-Bârik okurken, Peyg
Yusuf
Allah razı olsun hocam çok anlaşı
Yusuf Semmak
Saçınızı erkeğe kestirmediğiniz,
Meryem
Verdiğiniz bu bilgiler için çok t
Yusuf Semmak
+ Ayrıca Hadîs'in açıklamasında d
Yusuf Semmak
Güzel bir yorum. Fakat biraz açık
metin
hadiste gecen Gölge Arsin gölgesi
Rüya
Çok teşekkür ederim
Şule
Çok teşekkürler
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
fatma
ellerinize yüreğinize sağlık cıdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize sağlık
misafir
Allah razı olsun .
mutluluk
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık
hediye
Esselamün aleyküm Yusuf kardeşim.
Yusuf Semmak
SÜNNETTE BÖYLE BİR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BİR AYET "Mümin kadınlara da bak
Erkan
Allah razı olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartışan bir
Yusuf Semmak
KİMLER SUÇLU? Bir toplumda ins
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM