Araştırmacı, Yazar

ANASAYFA
BİZE ULAŞIN
AMACIMIZ
KUR'AN DİNLE
KİTAPLARIMIZ
DERS VİDEOLARI ARŞİVİ
NOT DEFTERİ
Şânı yüce olan Âlemlerin Rabbine hamdolsun. Allah, kendisi için, “Ben (Zâriyât: 56), O (İhlâs: 1), Biz (Hicr: 9)” zamirlerini kullanmıştır. Kulların ağzından ise “Sen” (Bakara: 32) kelimesi, bu zamirlere ilave edilmiştir. Arapça grameri bakımından, “Allah” lafzının tekrar edilmesi yerine, O’na râci “O” zamiri kullanılması daha edebîdir. Fakat Allah için, çokluğa delâlet eden “siz, onlar” zamirleri kullanılmaz. Rabbimiz, kendisi hakkında “siz” ve “onlar” zamirlerini kullanmadığı halde neden “Biz” zamiriyle hitap etmiştir? Bu konu üzerinde bir nebze durmak istiyoruz.

 

ALLAH TEÂLÂ, NEDEN KUR’ÂN’DA BAZI YERLERDE “BİZ” ZAMİRİ İLE HİTAP BUYURMUŞTUR?

Şânı yüce olan Âlemlerin Rabbine hamdolsun.

Allah, kendisi için, “Ben (Zâriyât: 56), O (İhlâs: 1), Biz (Hicr: 9)” zamirlerini kullanmıştır. Kulların ağzından ise “Sen” (Bakara: 32) kelimesi, bu zamirlere ilave edilmiştir. Arapça grameri bakımından, “Allah” lafzının tekrar edilmesi yerine, O’na râci “O” zamiri kullanılması daha edebîdir. Fakat Allah için, çokluğa delâlet eden “siz, onlar” zamirleri kullanılmaz.

Rabbimiz, kendisi hakkında “siz” ve “onlar” zamirlerini kullanmadığı halde neden “Biz” zamiriyle hitap etmiştir? Bu konu üzerinde bir nebze durmak istiyoruz.

1- Allah, “Biz” zamirini kullanırken, kendi azamet ve kudreti, ulûhiyet ve kibriyâsı ile hitap etmektedir.

Ebû’s Suûd Efendi, Hicr Sûresinin 9. Âyetinin tefsîrini yaparken bu inceliğe işâret etmiştir:

أى نحن بعِظَم شأنِنا وعلوِّ جَنَابِنَا نزّلنا ذلك الذّكرَ

“Biz, azamet-i şânımız ve uluvv-i cenâbımızla Kur’ân’ı indirdik.” (İrşâdu'l-Akli's-Selîm ilâ Mezâyâ'l-Kur'âni'l-Kerîm, Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, Beyrût, 5/68)

“Biz” zamiri, çokluğa delalet etmez; azamet ve yücelik ifadesi olarak kullanılır. Çokluk anlamı olsaydı “siz, onlar” zamirleri de kullanılırdı! Fakat Allah, tektir ve her şeyden yücedir. Allah bu ifade şekli ile, kullarının sadece kendisini yüceltmelerini, ta’zîm etmelerini, büyük bilmelerini ve yalnızca kendisine ibâdet etmelerini istemektedir.

2- Bunun yanında bu ifade şekli, insanlara tevâzulu olmaları konusunda da bir edeb öğretmektedir. Allah, mutlak güç ve hüküm sahibi olduğu halde bu kelimeyi kullanarak, âciz olan kullarının kibre kapılmamalarını, kendi nefislerini ya da başkalarını yüceltmemelerini, her hususta tevâzu ve edeb çerçevesinde sadece Allah’a kul olmalarını istemektedir. Bencillik, egoistlik, kendini beğenme (ucb) ve büyüklenme (kibr) hastalıklarından sakınmalarını ve arınmalarını irâde etmektedir.

3- Ayrıca Rabbimizin, kendisi hakkında “Biz” zamirini kullandığı Âyetler incelendiğinde, bu hitap edilen Âyetlerde, o fiillerin gerçekleşmesinde görevli memurlar olan meleklere dikkat çekildiği de söylenebilir. Örneğin; “Ve (Tîh’de) sizi bulutla gölgelendirdik…” (Bakara: 57), “Şüphesiz o Zikri (Kur’ân-ı Kerîm’i) Biz indirdik. Onu koruyacak olan elbette Biziz.” (Hicr: 9). Bu Âyetlerde vahyi getiren ve tabiatta Allah’ın hükmünü yürütmekle görevli meleklere de işâret olduğu düşünülebilir. Bu yorum şeklinden, kendi hissemiz açısından, yapılan iyi işlere karşı iyilikle karşılık vermemiz ve her durumda -en güçlü olduğumuz anlarda bile- vefâkâr olmamız sonucunu da çıkarmamız mümkündür. İyi işler yapan insanların iyilikle anılması, onlar açısından bir lütuftur. Allah da, büyüklüğüne rağmen, meleklerin itaatlerini zikrederek onlara ikrâmda bulunmaktadır. Allahu A’lem.

Fakat Allah, melekleri muhtelif işlerde istihdam ederken, onlara muhtaç olduğu için onları görevlendirmez; aksine tüm kâinatta ancak kendisinin hükmünün icrâ edildiğini ilan etmek, azametinin ve şânının yüceliğini göstermek için böyle hükmeder. Diğer taraftan, emri altındaki o meleklerin, kendisine, karşı gelmeden emirlerini tam olarak yerine getirdiklerini hatırlatırken, imtihan sahasındaki kulların da aynen melekler gibi sadece Allah’a teslim olmaları gerektiğini vurgular. Fakat bütün bunların yanında, Allah’ın, “Biz” zamiri ile hitap etmesi, asıl itibariyle, onun mutlak büyüklük ve yüceliğine işâret olarak algılanmalıdır. Diğer pek çok hikmetler, bu hakikat üzerine binâ edilmelidir. Zira Allah, tektir, eşi, benzeri yoktur, doğmamış ve doğurmamıştır. O, hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu bir Kadîr-i Mutlak’tır.

Bu nedenle, bu tür Âyetlerde Allah’ın büyüklüğüne, azametine, kibriyâsına ve her şeyin mutlak hâkimi olduğuna işâret olunduğunu söylemek daha yerindedir. Çünkü göklerin ve yerin orduları (Fetih: 4, 7), göklerin ve yerin mülkü ancak Allah’ındır (Âl-i İmrân: 189). Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur (İhlâs: 2) ve hiç şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnîdir (Ankebût: 6). Meleklerini emrine âmâde kılması, O’nun şânının yüceliğini göstermektedir. Rabbimiz, bu ifade tarzı ile, “ben” putundan sakındırmakta ve Rabbliği ile, kullarını latîf bir şekilde İlâhî terbiyeden geçirmektedir.

Rabbimiz yine şöyle buyurmuştur:

“Gerçekten Biz, insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tîn: 4)

“Şüphesiz Biz sana Kevseri verdik.” (Kevser: 1)

Bu tür Âyetlerde, Rabbimizin yüceliğine açıkça işâret vardır. Arapça’da cem’i kipi ta’zîm’e delâlet eder. Yani, “Rabbiniz işte böyle yücedir; o halde siz de sadece O’nu yüce bilin ve O’nun önünde eğilin” demektir.

4- Allah, halk (yaratma) ve îcâdından bahsederken “Ben” zamirini kullanmaktadır: “Ben, cinleri ve insanları ancak Bana ibâdet etsinler diye yarattım.” (Zâriyât: 56) İnsanları ibâdete çağırırken, dua etmelerini isterken, yararlandıkları nimetleri hatırlatırken, kullarına yakın olduğunu ve her hallerinden haberdar olduğunu söylerken devamlı surette “Ben” zamiri kullanılmaktadır.

Aslında Allah’ın “Biz” zamiri ile hitap ettiği Âyetler ile “Ben” zamiri ile hitap ettiği Âyetler karşılaştırılarak okunmuş olsa, bu Âyetlerde verilen mesajlar, birbirlerini tamamlayıcı, tefsîr edici ve farklı nüktelere işâret edici bir mahiyette ortaya çıkacaktır. Bazı Âyetleri anlama hususunda karşılaşılan bu ve benzeri sorunların, Kur’ân’a bütüncül yaklaşılmamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yani Kur’ân’ın Âyetlerine parçacı yaklaşımlar maalesef yanlış sonuçlar çıkarmaya sebep olmaktadır. Oysa Kur’ân, tüm Âyetleri ile bir bütündür. O’nun Âyetlerini bağlamlarından kopararak, siyâk-sibâk bütünlüğüne aykırı anlamlar vererek, sadece akıl ve mantık ile anlamaya çalışmak asla câiz değildir!

5- Pek çok Âyetlerde, kendisinin tek olduğunu, ibâdetin, duanın kendisine yapılması gerektiğini, yalnızca kendisinden yardım istenmesi gerektiğini, hiçbir şeyin kendisine benzemediğini, hükmünde ortağının olmadığını, ezelî ve ebedî olduğunu, kendisine şerîkler kabul edilmemesi gerektiğini ve müşriklerin âhirette asla mağfiret olunmayacaklarını defalarca bildirmektedir. Bütün bu açık beyânlara rağmen, Rabbimizin “Biz” hitâbına takılıp, bu ifadenin Tevhîd’e zıtlığı ya da Allah’ın tek olmadığı yahut da sıfatlarında ortaklarının olabileceği gibi bir sonuç çıkarmaya çalışmak ancak koyu bir dinsizlikle açıklanabilir. Böyle bir yaklaşımda; ilim bir yana, zerre kadar akıl, zekâ, idrâk ve anlayış bulunmamaktadır. Bunu ancak adâletten sapmış ve saldırganlığı meslek edinmiş kimseler yapabilirler! Allah, Kitâbında, kendisinin ne zâtında ne sıfatlarında ne de hükmünde hiçbir ortağının olmadığını; O'nun çocuklarının, kızlarının bulunmadığını, evlatlık edinmediğini, doğmadığını, doğurmadığını, evrenin mutlak ve tek yaratıcısı olduğunu, hiçbir şey yok iken bile kendisinin var olduğunu, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye asla muhtaç olmadığını, ibâdetin sadece kendisine yapılması gerektiğini, kendisinden başkasına yönelmenin, dua etmenin, itaat etmenin, sevgi beslemenin, başkasından korkmanın, başkasına dayanmanın şirk olduğunu bildirmişken, kim kalkıp da O’nun gerek zâtında gerek sıfatlarında ve gerekse yegâne ma’bûd oluşundaki tekliğinden şüphe edebilir?!

Kur’ân’daki bu açık beyânlara rağmen, bazı Âyetleri, bu muhkem ve mufassal Âyetlere zıt olarak anlamaya çabalamak akıl ve basîret ile mi yoksa âcizlik ile mi açıklanması gerekir?! Bir hakikati ortaya koyan açık beyânları görmemezlikten gelerek, istediği şeyleri elde etmeye çalışan kimsenin adâletinden ve insâfından söz edilebilir mi? Böyle kimselerin sözlerine ve yazdıklarına itibar edilebilir mi? Elbette ki, bu kimselere ve fikirlerine itibar edilmez!

O Allah, zâtında ve sıfatlarında tek olan ma’bûddur. O, zâtı itibariyle tek olduğu gibi, sıfatları itibariyle de tektir. Allah'ı Tevhîd etmek (birlemek) sadece zâtının tek olduğunu kabul etmekle sınırlı değildir. O'nu, sıfatları bakımından da birlemeden, Tevhîd akîdesi gerçekleşmez ve insanlar şirk'ten kurtulamazlar!

Son olarak da, Rabbimizin "Biz" diye yaptığı hitaplardan sonra, hep "Ben" diye buyurmak sûretiyle Tevhîd'e vurgu yaptığını hatırlatalım.

Her şeyin doğrusunu bilen ve bildiren ancak lütuf ve ikrâmları bol olan Allah Sübhânehu ve Teâlâ'dır. Rabbimiz, hepimizi doğru olana iletsin ve bizleri doğrulardan kılsın. Âmîn.

Yusuf Semmak

Bağlantı | kategori: TEFSİR | tarih: 10/03/2017 | Yorum(0) | Yorum yaz
YORUM YAZINIZ
İSMİNİZ

E-Posta (Gizli)

Web siteniz

Yorumunuz

Güvenlik kodu
04.07.2020Cumartesi
Son Konular .: 56- Hadis Dersleri -9 | “Kafir Olarak Ölmüş Kişiye Hiçbir Ameli Fayda Vermez!” (Ders Videosu)
.: 55- Hadis Dersleri -8 | “Benim Babam da Senin Baban da Ateştedir!” (Ders Videosu)
.: 54- Ruhun Gıdası -5 (Video)
.: 53- Hadİs Dersleri -7 | “İman Edenler ve İmanlarına Zulüm Karıştırmayanlar!” (Ders Videosu)
.: 52- Ruhun Gıdası -4 (Video)
.: 51- Hadis Dersleri -6 | “Müslüman Olan Kimse Cahiliyyedeki Amelinden Sorumlu mudur?” (Ders Videosu)
.: 50- Ruhun Gıdası -3 (Video)
.: 49- Hadis Dersleri -5 | "Mü’min Olarak Sabahlayıp, Kafir Olarak Akşamlamak!" (Ders Videosu)
.: 48- Ruhun Gıdası -2 (Video)
.: 47- Hadis Dersleri -4 "Müslümana Sövmek Fasıklık, Onunla Çarpışmak Küfürdür!" (Ders Videosu)
.: 46- Ruhun Gıdası -1 (Video)
.: 45- Hadis Dersleri -3 "Müslümana 'Kafir' Diyen Kimsenin Durumu!" (Ders Videosu)
.: 44- Hadîs Dersleri -2 "Münâfığın Hasletleri!" (Ders Videosu)
.: MUHTELİF KONULARDA İLMÎ NAKİLLER - 2
.: Namahreme, 'Hoş Geldin!' Demek Caiz midir?
.: 43- Yûsuf Semmak Kimdir?
.: NASİHATLER 14
.: 42- Zâlimlerin Yaptıklarından Allah’ı Habersiz Sanma! (Video)
.: 41- Ashâb-ı Kehf Hakkında (Video)
.: 40- Kur'ân'da Peygamberimize 'Ey Muhammed!' Biçiminde Hitap Edilmiş midir? (Video)
.: 39- Neyi Fıkhedeceğiz? (Video)
.: 38- Muavvizeteyn Hakkında İbn-i Mes'ûd'dan Gelen Rivâyet Meselesi (Video)
.: 37- Rızkı Artıran ve Bereketlendiren Etkenler Nelerdir? (Video)
.: 36- Kime Uyacağız? Kime İnanacağız? (Video)
.: 35- Ey Yolcu, Dünya Bir Ağaç Gölgesi Gibidir! (Video)
.: 34- Kelime-i Şehâdet'in İ'râbı (Video)
.: 33- Hayata Dair, Hayâtî Öğütler (Video)
.: 32- "Arapça'yı Putlaştırmak" Deyimi Üzerine (Video)
.: 31- Kime Kulak Vermeli?! -Fıkradan Hisse- (Video)
.: 30- Evli Kadınlarla Evlenilir mi?! (Video)
.: 29- Seyyid Kutub Âlim midir? (Video)
.: 28- Kur'ân'a Uymadığı İddiasıyla İnkâr Edilen Bir Hadîsin Müdâfaası (Video)
.: 27- Günümüzde Genelde Yanlış Anlaşılan Bir Âyet - Ra'd: 11 (Video)
Son Yorumlar
sadullah demircioğlu
abdullah bin mesud (r.a.) ‘’sakın
Yusuf Semmak
Bir kardeşimiz, selâmdan sonra; “
Yusuf Semmak
EVET, YİNE SİGARA! Bugün piyas
İbrahim sarıtaş
Allahrazı olsun
Muhammet ****
Bizim din hocamız başınızı örtmek
Ali Özbek
Hocam Allah razı olsun mükemmel b
fatma
ellerinize yüreğinize sağlık cıdd
Mehmet
Bu site "13.45'de mi 13.45'te mi
iclal
elinize sağlık
misafir
Allah razı olsun .
mutluluk
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık
hediye
Esselamün aleyküm Yusuf kardeşim.
Yusuf Semmak
SÜNNETTE BÖYLE BİR PAZARLIK ANLAY
mahmut konur
BİR AYET "Mümin kadınlara da bak
Erkan
Allah razı olsun
ismail
bayildim
Yusuf Semmak
NOT: Bir Hristiyanla tartışan bir
Yusuf Semmak
KİMLER SUÇLU? Bir toplumda ins
Yusuf Semmak
SAHÛR VAKTİNİN SON BULMASI VE SAB
ali
Güzel bir anlatım olmuş ALLAH(C.C
Yusuf Semmak
MUHÂCİRLERLE ENSÂR’IN KARDEŞLİĞİ:
Ece
Harika çok teşekkürler
meryemnazyazğan
Çok güzel anlatmışsınız, şimdi ço
Yusuf Semmak
DİLİN, BEYÂNIN, OKUMANIN, YAZMANI
Yusuf Semmak
Bir meâlde şöyle geçiyor: "Bunun
Yusuf Semmak
“Mütevâzı’, mutevazı” (م
Yusuf Semmak
Esmâül Hüsnâ: Yanlış – el-Esmâul
Yusuf Semmak
Müşkül: Yanlış – Müşkil (kapalı,
Yusuf Semmak
Nasılki: Yanlış – Nasıl ki: Doğru
Yusuf Semmak
“MESS”: Değme, dokunma, temas,
Sibel EKİNCİ
Muhterem Hocamız Feriduddin AYDIN
2017
çok detaya girmişsiniz ama tşr
Melek
Çok güzel
© 2012 YUSUFSEMMAK.COM